Deklaracja dostępności

Klub Dziecięcy nr 1 i nr 2 w Skwierzynie

Deklaracja dostępności Klubu Dziecięcego nr 1 i nr 2 w Skwierzynie

Klub Dziecięcy nr 1 i nr 2 w Skwierzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://klubikskwierzyna.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak funkcji wysoki kontrast,
 • strona używa grafik, aby przedstawić tekst,
 • brak tekstów alternatywnych dla plików graficznych.

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • multimedia nadawane na żywo,
 • treści od innych podmiotów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Adamiec.
 • E-mail: adamiec@spskwierzyna.net
 • Telefon: 669 090 499

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Skwierzyny
 • Adres: ul. Rynek 1
  66-440 Skwierzyna
 • E-mail: sekretariat@skwierzyna.pl
 • Telefon: 95 7216510

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • do budynku prowadzą dwa wejścia z podjazdem dla wózków, wejście do budynku można zasygnalizować dzwoniąc domofonem bezpośrednio do sal dziecięcych, petenci inni niż rodzice korzystają z dzwonka ogólnego,
 • szerokie przestronne korytarze,
 • przed budynkiem Klubu Dziecięcego dostępne jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz kilkanaście miejsc ogólnodostępnych.

Klub Dziecięcy nr 1
Klub Dziecięcy nr 2

ul. Mickiewicza 26
66-440 Skwierzyna

tel. 669 090 499

klubdzieciecy@skwierzyna.pl


Copyright © Klub Dziecięcy Skwierzyna 2020 - 2024
Projekt i wykonanie - wkudlin